فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به کانادا

اطلاعات متقاضی
نام و نام خانوادگی را وارد نمائید
شماره موبایل صحیح نیست ( 09xx1234567)
سال تولد اشتباه می باشد
پست الکترونیک صحیح نیست
آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده و یا درحال اتمام را انتخاب نمائید
رشته تحصیلی را وارد نمائید
میزان سابقه کاری به عدد ( سال )
شغل فعلی ، سمت و عنوان شغلی را وارد نمائید
سابقه کاری ( در 10 سال گذشته ) را به اختصار وارد نمائید
وضعیت تاهل را انتخاب نمائید
یک گزینه را انتخاب کنید
نوع مدرک زبان و نمره آن را وارد نمائید
حداکثر میزان دارایی خانوادگی خود را انتخاب نمائید
درصورت داشتن اقوام درجه گزبنه مورد نظر را انتخاب نمائید
Invalid Input
اطلاعات همسر متقاضی ( در صورت تاهل )
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
رشته تحصیلی
Invalid Input
Copyright © 2019 - 2021 ICGCI Immigration Group . All rights reserved.